گالری

تصاویر
بنای جدید
مراسم
بازدیدها
خدمت به سالمند
اردوها

 

آدرس موسسه

آدرس: بابل، میدان کشوری، خیابان شهید
    سرگرد قاسمی، کوچه دانش 12

تلفن: 011.32192070

موبایل: 011.32195660

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی