نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
برنامه ورزشی سالمندان ( بسکتبال) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1981
نمایشگاه نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2109
کلاس نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2119
هزینه های مازاد مجالس ترحیم را صرف مراکز خیریه نماییم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3453
  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2734
اخبار سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1504

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی