نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
نمایشگاه نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2063
کلاس نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2078
هزینه های مازاد مجالس ترحیم را صرف مراکز خیریه نماییم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3407
  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2692
اخبار سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1368

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی