نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
برنامه ورزشی سالمندان ( بسکتبال) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2296
نمایشگاه نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2401
کلاس نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2397
هزینه های مازاد مجالس ترحیم را صرف مراکز خیریه نماییم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3761
  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3022
اخبار سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2229

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی