نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
برنامه ورزشی سالمندان ( بسکتبال) نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1666
نمایشگاه نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1799
کلاس نقاشی نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 1799
هزینه های مازاد مجالس ترحیم را صرف مراکز خیریه نماییم نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 3134
  نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 2417
اخبار سالمندان نوشته شده توسط موسسه سالمندان بابل 771

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی