گالري نقاشي سالمندان - موزه گنجينه

گالري نقاشي آثار سالمندان اين مركز در موزه گنجينه
گالري نقاشي سالمندان - گالري خ...
گالري نقاشي سالمندان - گالري خ...
گالري نقاشي سالمندان - گالري خ...

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی