حضور شهردار محترم بابل سردار بي‍ژني در مركز سالمندان بابل

حضور شهردار محترم بابل و هيئت همراه به مناسبت روز جهاني سالمند در مركز نگهداري سالمندان بي سرپرست و نيازمند استان مازندران را به فال نيك گرفته و باعث پيشرفت و حل گوشه اي از مشكلات اين مركز شود
شهردار محترم بابل - سردار حسين...
شهردار محترم بابل - سردار حسين...
شهردار محترم بابل - سردار حسين...
شهردار محترم بابل - سردار حسين...
شهردار محترم بابل - سردار حسين...

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی