حضور جناب آقاي نياز آذري نماينده محترم شهرستان بابل در مركز سالمندان بابل

جناب آقاي نياز آذري نماينده محترم شهرستان بابل در مجلس شوراي اسلامي در مركز نگهداري سالمندان بي سرپرست و نيازمند باب الحوائ جاستان مازندران حضور يافتند إن شاءالله مايه خير و بركت براي مركز باشد
نماينده شهرستان بابل - آقاي ني...
نماينده شهرستان بابل - آقاي ني...
نماينده شهرستان بابل - آقاي ني...
نماينده شهرستان بابل - آقاي ني...
نماينده شهرستان بابل - آقاي ني...

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی