عيد قربان 1395 در كنار سالمندان عزيز

به مناسبت عيد قربان مراسم گراميداشت عيد قربان در كنار مادران عزيز مركز سالمندان باب الحوائج (ع) بابل برگزار شد.
عيد قربان 1395 در كنار سالمندا...
عيد قربان 1395 در كنار سالمندا...
عيد قربان 1395 در كنار سالمندا...

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی