گروه موسيقي پنج گاه

گزوه موسيقي پنج گاه با حضور در كنار سالمندان عزيز فضاي شاد و مفرحي را براي سامندان رقم زدند
گروه موسيقي پنج گاه
گروه موسيقي پنج گاه
گروه موسيقي پنج گاه
گروه موسيقي پنج گاه

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی