مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارمند سال 1395

به مناسبت بزرگداشت روز پزشک و کارمند، مراسمی جهت تشکر و قدردانی از آن عزیزان در کنار مادران مرکز سالمندان باب الحوائج بابل برگزار شد.
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...
مراسم بزرگداشت روز پزشک و کارم...

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی