بازدید فرماندار شهرستان بابل از مرکز نگهداری سالمندان

در روز چهارشنبه 8 مهرماه 1394 در آستانه روز جهانی سالمند جناب آقای عباسپور فرماندار محترم شهرستان بابل به همرام هیئتی از بهزیستی و مرکز بهداشت بابل از موسسه بازدید به عمل آوردند و در نشستی که در ادامه بازدید صورت گرفت مسایل سالمندی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

 
 

  

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی