عید قربان 1394

در روز پنجشنبه 2/7/94 مراسم عید سعید قربان با حضور پرسنل و سالمندان در موسسه حمایتی نگهداری سالمندان بی سرپرست و نیازمند استان مازندران مربرگزار گردید.

 
 

  

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی