پروژه گاز رسانی

 

پروژه گاز رسانی به ساختمان در دست احداث موسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل در روز سه شنبه مورخ نهم تیرماه 1394 با همت عالی خیر بزرگوار حاج آیت الله بیژنی و مساعدت مسئولین محترم اداره کل گاز رسانی استان و جناب آقای مهندس محسنی ریاست گاز رسانی ناحیه بابل همچنین از زحمات بی شائبه آقایان مهندس صادقیان و مهندس رفیعی به انجام رسید.

 
   

 

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی