روز پزشک و کارمند

 

روز کارمند بهانه اي شد براي جمع شدن دوباره پرسنل و مادران سالمند . در اين روز از زحمات پرسنل بخش اداري تقدير به عمل آمد. آقاي دکتر بيژني مدير عامل موسسه در اين روز در مورد موسسه و تلاش پرسنل براي خدمت رسانيسخن گفتند و ضمن تقدير از تلاشها، بر ارتقاء سطح خدمات تاکيد نمودند. در پايان هم به پرسنل کارمند هدايايي به رسم يادبود اهدا شد.

روز اول شهريور نيز به مناسبت روز پزشک، پرسنل موسسه به همراه تني چند از خانواده سالمند مثل سالهاي قبل از زحمات و تلاشهاي رئیس هیئت مدیره (دندان پزشک) موسسه جناب آقاي دکتر قلي پور، پزشک و مدير عامل موسسه جناب آقاي دکتر بيژني و پزشک و معاون موسسه سرکار خانم دکتر بيژني قدرداني نمودند.

 

 

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی