برنامه ورزشی سالمندان ( بسکتبال)

 

 

ورزش گروهي جهت ايجاد نشاط و شادابي در سالمندان و حفظ و افزايش دامنه حرکتي آنان از اهم برنامه هاي موسسـه مي باشد. بدين منظور با تهيه توپها و سـاخت حلقـه هاي سبد بسکتـبال که مناسب با توامنديهاي سالمند مي باشد زمينه انجام اين ورزش مفرح در حد تواناييهاي حرکتي سالمندان فراهم گرديد. که اين برنامه نيز با استقبال فراوان سالمندان مواجه گرديده است.

 

مؤسسه حمایتی سالمندان باب الحوائج (ع) بابل - 1393  حمیرانی